Head GISDTDA

ภาพถ่ายจากดาวเทียม Thaichote วันที่ 12 ตุลาคม 2565 แสดงพื้นที่น้ำท่วมขัง ใน 3 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี

 

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม Thaichote วันที่ 12 ตุลาคม 2565 แสดงให้เห็นถึงพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีเขียว) ใน 3 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี

ได้แก่ 1) อ.เมืองอุบลราชธานี เป็นบริเวณที่ใกล้จุดบรรจบกันของแม่น้ำชีที่ไหลมารวมกับแม่น้ำมูล 2) พื้นที่บางส่วนใน อ.วารินชำราบ และ 3) อ.สำโรง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ลำน้ำสาขาได้รับผลกระทบ และทำให้พื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมขัง ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 3 อำเภอ จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำสายหลัก สายรอง ลำน้ำสาขา เป็นต้น

**ภาพดังกล่าว เป็นการนำเสนอโดยปรับภาพเป็นสีผสมเท็จ ซึ่งจะทำให้สีของภาพต่างจากสีจริงตามธรรมชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการแยกแยะวัตถุให้มีความชัดเจนมากขึ้น (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gistda.or.th/ewtadmin/ewt/gistda_web/news_view.php?n_id=5557&lang=EN) **

   สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

   สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง 

ตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัด เพิ่มเติมได้ที่ https://flood.gistda.or.th

amorn.pet 12/10/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง