Head GISDTDA

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2 ในเขต 5 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์

 

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2 แสดงให้เห็นพื้นที่น้ำท่วมขังบางส่วนในเขต 5 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อ.บึงสามพัน อ.วิเชียรบุรี และอ.ศรีเทพ  ซึ่งเป็นเส้นทางไหลผ่านของแม่น้ำป่าสัก ทำให้พื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ และพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มต่ำ

ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง โดยเฉพาะตามแนวริมตลิ่ง ริมลำน้ำสายหลักสายรอง เฝ้าสังเกตสถานการณ์และติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดครับ..

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง 

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

 

 

phasaphong.tha 14/10/2565 0
Share :