Head GISDTDA

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม KANOPUS-V6 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 แสดงให้เห็นถึงพื้นที่น้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่บางส่วนของ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม KANOPUS-V6  ของวันที่ 17 ตุลาคม 2565 แสดงให้เห็นถึงพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีเขียว) ในเขตพื้นที่บางส่วนของ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มต่ำ ชุมชนที่อยู่อาศัยแถบริมฝั่งแม่น้ำสายหลักสายรอง

ภาพดังกล่าว เป็นนำเสนอโดยปรับภาพเป็นสีผสมเท็จ ซึ่งจะทำให้สีของภาพต่างจากสีจริงตามธรรมชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการแยกแยะวัตถุให้มีความชัดเจนมากขึ้น (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gistda.or.th/.../ewt/gistda_web/news_view.php...)

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียม Kanopus-V (คาโนปุส-วี) นี้ได้รับการสนับสนุนจาก The International Charter Space and Major Disasters, ROSCOSMOS และ United Nations Satellite Centre (UNOSAT)

ตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัด เพิ่มเติมได้ที่ https://flood.gistda.or.th

amorn.pet 18/10/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง