Head GISDTDA

เก็บข้อมูลภายใต้โครงการจัดทำสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency: FC) กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ นำทีมที่ปรึกษา จาก บริษัท แพร๊กทิส (Practis)  เข้าเก็บข้อมูลภายใต้โครงการจัดทำสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency: FC) โดยการสัมภาษณ์ ผู้แทนในแต่ละภารกิจ สำนัก ฝ่าย โดยในครั้งนี้เป็นกลุ่มแรกประกอบด้วย สำนักบริหารโครงการธีออส-2 สำนักยุทธศาสตร์ และ สำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปวิเคราะห์และจัดทำสมรรถนะตามสายงาน และ แผนการพัฒนารายบุคคล ต่อไป

luckyka.tia 10/1/2566 0
Share :