Head GISDTDA

GISTDA นำทีมวิศวกร และทีมงาน ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แก่น้อง ๆ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  ดำเนินโครงการจิตอาสา จัดกิจกรรม “เล่นและเรียนรู้ด้านอวกาศและเทคโนโลยีสำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษา” ให้แก่โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี

 

กิจกรรมในครั้งนี้นำโดยทีมวิศวกรจากโครงการ THEOS-2 พร้อมด้วยบุคลากร สทอภ. รวมทั้งสิ้น 33 คน จัดกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบ “เล่นและเรียนรู้” เป็นกิจกรรมตามฐานโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 ระดับ โดยจะมีคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมด้วยในแต่ละฐาน ได้แก่

  • ฐานที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล 2-3
  • ฐานที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  • ฐานที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 

นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนต่อไปให้กับประเทศ เพราะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาของเด็กแล้ว  การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างความผูกพันและการทำงานร่วมกัน (GISTDA One Team) ระหว่างหน่วยงานภายใน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ยุทธศาสตร์ ขององค์กร รวมทั้งเป็นการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย (Corporate Social Responsibility)

luckyka.tia 12/1/2566 1
Share :