Head GISDTDA

GISTDA จัดฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 1 กลุ่มเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ได้จัดการให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น Executive Development Programming (EDP) - Shaping GISTDA Future Now EP. 2” ประจำงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น และ วันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้อง Visionization ชั้น 6 สทอภ. (ศูนย์ราชการฯ) ให้กับบุคลากรกลุ่มเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยกำหนดให้บุคลากรในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย และ ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถ ทราบจุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง พัฒนาทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นในการบริหารงานและบริหารทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  ฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการทีมงาน การสอนงาน การ Coach และการ Feedback ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าสัมมนาและทีมวิทยากร เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในอนาคต

 

luckyka.tia 17/1/2566 0
Share :