Head GISDTDA

จุดความร้อนไทยวานนี้ 2,455 จุด กาญจนบุรีพุ่งกว่า 500 จุด และยังพบมากที่สุดในเขตป่าอนุรักษ์

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ไทยพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้น 2,455 จุด ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังครองอันดับหนึ่งอยู่ที่ 2,845 จุด รองลงมาคือไทย ตามด้วยกัมพูชา 1,877 จุด, สปป.ลาว 1,560 จุด, เวียดนาม 592 จุด และมาเลเซีย 15 จุด
สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 990 จุด, พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 748 จุด, พื้นที่เกษตร 277 จุด, พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 218 จุด, พื้นที่เขต สปก. 203 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 19 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด 4 อันดับคือ #กาญจนบุรี 559 จุด, #ตาก 276 จุด #เพชรบูรณ์ 162 จุด และ #ชัยภูมิ 144 จุด ตามลำดับ 
ส่วนค่าฝุ่น PM2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 13:00 น. พบว่าในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ #แม่ฮ่องสอน #เชียงใหม่ #ลำพูน #แพร่ #ลำปาง อยู่ระดับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ ในขณะที่ทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระดับปานกลาง-ดี แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะตามมา
สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ 
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน "#เช็คฝุ่น"
#จิสด้า #gistda #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

phasaphong.tha 27/2/2566 0
Share :