Head GISDTDA

ประชุมชี้แจ้ง หลักเกณฑ์การทบทวนแผนการปฎิบัติงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายแผนและประเมินผล จัดให้มีการประชุมชี้แจ้ง หลักเกณฑ์การทบทวนแผนการปฎิบัติงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2566 รวมถึงการใช้แบบฟอร์มรูปแบบใหม่ที่ได้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ขอให้ทุกส่วนงานดำเนินการและจัดส่งข้อมูลในภาพรวมสำนักให้กับ สยศ. ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ กว่า 50 คน

luckyka.tia 15/3/2566 0
Share :