Head GISDTDA

GISTDA STATION 2023 #4

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ผ่านรายการ GISTDA STATION  ประจำปีงบประมาณ 2566   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่อได้

การจัดกิจกรรม “GISTDA STATION” Ep.4 ได้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง “ แนวทางการของบประมาณกองทุน ววน. เพื่อขับเคลื่อน GISTDA ปี 2567” โดย นางกานดาศรี ลิมปาคม รอง ผสทอภ. ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งการบรรยายได้รับเกียรติจาก  ท่านแน่งน้อย เวทยพงษ์ ที่ปรึกษา สทอภ. มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ชี้แนะแนวทางการการเขียนโครงการหรือคำของบประมาณ กองทุน ววน. เพื่อขับเคลื่อน GISTDA ปีงบประมาณ 2567 ให้ กับพวกเราทุก ๆ คน  โดยมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมากกว่า 70 คน ทั้งในรูปแบบ onsite และ ออนไลน์

luckyka.tia 7/7/2566 0
Share :