Head GISDTDA

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ โครงการ THEOS-2 Ep.04

GISTDA ให้มีการสื่อสารในเรื่อง THESO-2 ให้แก่ บุคลากร สทอภ. ภายใน เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจ และเตรียมความพร้อมต่อการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในเดือน กันยายน 2566 

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566  นำเสนอในหัวข้อเรื่อง
• ISP และ 6 Solution
• AIP (น่าน, EEC, Area 3)

ขอขอบคุณ ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์ และ ดร.ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร ที่ได้มา ถ่ายทอดความรู้กับกิจกรรมครั้งนี้
 

luckyka.tia 4/8/2566 0
Share :