Head GISDTDA

GISTDA รณรงค์ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 สำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ   ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรประหยัดพลังงานและทรัพยากร  นำทีมโดย นางสาววรรณวีร์ ศิลโรจน์ ผอ.สจอ.   ร่วมกับ บุคลากร สจอ. /สปท./ สคร./ สพก. เดินรณรงค์ให้บุคลากรประหยัดพลังงานและทรัพยากร เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง กระดาษและทรัพยากรอื่นๆ แก่บุคลากรในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ชาว GISTDA ร่วมมือ ร่วมใจ ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน
ใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า
 

luckyka.tia 7/9/2566 0
Share :