Head GISDTDA

THEOS-2 ยกระดับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

 

THEOS-2 ยกระดับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

 

การที่ THEOS-2 ยกระดับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติจะสร้างประโยชน์สำหรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ดังนี้

ภาครัฐตรวจสอบและควบคุมภัยพิบัติ พร้อมวางแผนประเมินความเสี่ยงและการช่วยเหลือด้วยข้อมูลจากดาวเทียม

 

1. การตรวจสอบและควบคุมภัยพิบัติ

 

THEOS-2 จะช่วยภาครัฐในการตรวจสอบและควบคุมภัยพิบัติในพื้นที่ที่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ เช่น การตรวจสอบและทบทวนสถานการณ์น้ำท่วม การเกิดไฟป่าและอุบัติเหตุทางทะเล เพื่อรับมือกับสถานการณ์และประเมินความเสี่ยง

 

2. การรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลดาวเทียมจาก THEOS-2 ช่วยในการรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานการกุศล สหกรณ์ หรือหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติ เพื่อช่วยในการประสานงานและการจัดการสถานการณ์

 

3. การวางแผนการประเมินความเสี่ยงและการช่วยเหลือ

 

ข้อมูลดาวเทียมจาก THEOS-2 สามารถช่วยวางแผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติและการวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งช่วยประหยัดทรัพยากรและช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ.

 

ภาคเอกชนทบทวนความเสี่ยงและวางแผนรับมือภัยพิบัติด้วยข้อมูลจากดาวเทียม

 

1. การทบทวนความเสี่ยงและการวางแผนก่อนภัยพิบัติ

 

ข้อมูลดาวเทียมจาก THEOS-2 ช่วยทบทวนความเสี่ยงของภาคเอกชนที่มีกิจกรรมในพื้นที่ที่อาจเกิดภัยพิบัติ เช่น การควบคุมความเขียวของพื้นที่เพื่อสนับสนุนทรัพยากรสำรองและวางแผนการประเมินความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง

 

2. การรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติและข้อมูลภาพถ่าย

 

ข้อมูลดาวเทียมจาก THEOS-2 สามารถใช้รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติและข้อมูลภาพถ่ายที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติ ที่สำคัญสำหรับภาคเอกชนที่มีกิจกรรมในพื้นที่ที่เป็นโรงงานหรือพื้นที่ธุรกิจ

 

3. การรายงานสถานการณ์และความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ

 

ข้อมูลดาวเทียมจาก THEOS-2 ช่วยในการรายงานสถานการณ์และความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติของกิจกรรมธุรกิจ ซึ่งช่วยในการวางแผนการจัดการสถานการณ์และการประเมินความเสี่ยง

 

THEOS-2 ยกระดับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติจะช่วยในการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเหล่านั้นด้วย น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อเปิดใช้เต็มระบบแล้ว จะเกิดการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจาก THEOS-2 อย่างไรอีกบ้าง

 

#THEOS2

#GISTDA

Nattakarn Sirirat 10/11/2566 0
Share :