Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรม หลักสูตร “การจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน” ประจำปี 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สำนักยุทธศาสตร์ ร่วมกับ คณะทำงานดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ของ สทอภ.  ได้จัดอบรม หลักสูตร “การจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน” ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากร สทอภ. เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจ รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว โดยกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ จิสด้า  ศูนย์ราชการฯ ชั้น 6-7 กทม. และ จิสด้า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  รวมจำนวน 60 คน

 

โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

luckyka.tia 30/11/2566 883 0
Share :