Head GISDTDA

GISTDA ประชุมหารือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

 

   ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมทีมผู้บริหาร GISTDA ประชุมหารือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)ในการหาแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของระบบดาวเทียม THEOS-2 เพื่อป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ณ ห้องประชุม 1 GISTDA ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

Nanfa Sangnakorn 7/12/2566 0
Share :