Head GISDTDA

GISTDA STATION 2024 Ep.07

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ผ่านรายการ GISTDA STATION  ประจำปีงบประมาณ 2567   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่อได้

การจัดกิจกรรม “GISTDA STATION” Ep.07 ประจำปีงบประมาณ 2567  เป็นการสื่อสาร ในหัวข้อ "2024 Goal by สสพ. & ศดช. โดยผู้บริหาร ประกอบด้วย

  • ดร.พรเทพ นวกิจกนก  ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ  (ผอ.ศดช.)
  • ดร.ฐนิตา เสือป่า ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมพันธมิตร (ผอ.สสพ.)

ที่มาสื่อสาร เกี่ยวกับ

  • ภารกิจ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ และ บริการ ของสำนัก ที่จะดำเนินงานในปี 2024
  • ผลงานเด่นที่จะผลักดันให้สำเร็จในปี 2024

ให้กับบุคลากร สทอภ. ได้รับรู้ และ เข้าใจ

 

luckyka.tia 26/1/2567 0
Share :