Head GISDTDA

GISTDA จัดประชุมชี้แจงการใช้แบบฟอร์มเพื่อทำการประเมินความสำคัญของกลุ่มงาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการใช้แบบฟอร์มเพื่อทำการประเมินความสำคัญของกลุ่มงาน สำหรับการปรับปรุงเนื้องานในภารกิจต่าง ๆ ของ สทอภ. เพื่อให้เกิด Impact ในระยะเวลาที่กำหนด  และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับโครงสร้างองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการ   หัวหน้าฝ่าย และ ผู้แทน ที่สามารถร่วมให้ข้อมูลและทำแบบประเมินได้

luckyka.tia 15/2/2567 685 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง