Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน วันที่ 16 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ภาคเหนือตอนบน รวม 4 จุด

โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 2 จุด จังหวัดพะเยา 1 จุดและ จังหวัดน่าน 1 จุด

Admin 16/12/2563 0
Share :