Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน วันที่ 17 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ภาคเหนือตอนบน รวม 13 จุด

โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 8 จุด จังหวัดพะเยา 3 จุดและ จังหวัดน่าน 2 จุด

Admin 17/12/2563 0
Share :