Head GISDTDA

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ของจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-2 วันที่ 12 กันยายน 2564
“พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และเลย ประมาณ 9,100 ไร่ โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ”

GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม
เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่  http://flood.gistda.or.th

flood1

flood2

 

Admin 12/9/2021 0
Share :

Related news