Head GISDTDA

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 (เย็น) พบพื้นที่น้ำขังกว่า 292,000 ไร่

“พบพื้นที่น้ำขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม และบุรีรัมย์ กว่า 292,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน”
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป
GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th
#น้ำท่วม #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม 

COSMO-SkyMed-1

Admin 26/10/2021 0
Share :

Related news