Head GISDTDA

GISTDA เปิดภาพจากกลุ่มดาวเทียม Sentinel / radarsat/ landsat ดาวเทียมชี้พื้นที่ปลูกข้าวภาคอีสาน กระทบน้ำท่วมแล้วกว่า 5 แสนไร่ และยังเสี่ยงอีก 2 แสนกว่าไร่

GISTDA เปิดภาพจากกลุ่มดาวเทียม Sentinel / radarsat/ landsat  วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวบริเวณลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงถึง 581,882 ไร่ โดยพบในพื้นที่จังหวัด #นครราชสีมา 209,005 ไร่ #ขอนแก่น 90,096 ไร่ #ชัยภูมิ 61,237 ไร่ #มหาสารคาม 53,248 ไร่ #ร้อยเอ็ด 66,699 ไร่ #กาฬสินธุ์ 28,422 ไร่ #บุรีรัมย์ 25,086 ไร่ #สุรินทร์ 20,261 ไร่  #ยโสธร 11,406 ไร่ #ศรีษะเกษ 7,829 ไร่ #อุบลราชธานี 7,384 ไร่ และอำนาจเจริญ 1,209 ไร่ ตามลำดับ นอกจากนี้ GISTDA ได้คาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวที่เสี่ยงว่าจะได้รับผลกระทบอีก 222,402 ไร่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#น้ำท่วม #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม #ข้าว #เสียหาย

ดาวเทียมชี้พื้นที่ปลูกข้าวภาคอีสาน กระทบน้ำท่วม

 

Admin 18/10/2021 0
Share :

Related news