Head GISDTDA

GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ 4 มวลน้ำทะลัก 4 จังหวัดภาคอีสานอีกกว่า 3 แสนไร่ โคราชอ่วมสุด...

GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบริเวณบางส่วนของ #นครราชสีมา #ชัยภูมิ #ขอนแก่น และ #บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 343,062 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักที่ไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

มวลน้ำทะลัก 4 จังหวัดภาคอีสาน

Admin 19/10/2021 0
Share :

Related news