Head GISDTDA

พื้นที่ไหนลด พื้นที่ไหนเพิ่ม วิเคราะห์ได้ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม

สถานการณ์น้ำท่วมของประเทศไทย ณ เวลานี้ยังคงน่าเป็นห่วงหลายจุด ทั้งเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันนี้มาติดตามกันหน่อยครับว่า พื้นที่ 12 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอย่างไรบ้าง

จากการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ในช่วง 17–18 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับ ช่วง 10-11 ตุลาคม 2564 หรือ ช่วงก่อนและหลังพายุคมปาซุ พบว่าจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ พบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 73 ตร.กม. หรือ 46,000 ไร่

ทั้งนี้ ภาพรวมของทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นประมาณ 218 ตร.กม. หรือ 136,000 ไร่ ณ วันที่ 18 ต.ค.64 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลจากพายุปาซุ ที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้หลายพื้นที่น้ำเอ่อล้นตลิ่ง และกระทบต่อพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ และที่อยู่อาศัยบางส่วน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

ข้อมูลจากดาวเทียม

Admin 19/10/2021 0
Share :

Related news