Head GISDTDA

GISTDA ใช้ดาวเทียม RADARSAT-2 ซึ่งบันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังทั้งสิ้น 661,650 ไร่

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ยโสธร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร หนองคาย และอุดรธานี ทั้งสิ้น 661,650 ไร่ ซึ่งในจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 4 แสนไร่ ส่วนที่เหลือจะเป็นพื้นที่ริมตลิ่ง  และที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ โดยในภาพรวมจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 115,769 ไร่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

น้ำท่วม

Admin 20/10/2021 0
Share :

Related news