Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
31 M66100000300 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ สทอภ. ปี 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/10/2023
32 66099573006 จ้างเหมาบำรุงรักษาพื้นที่และสวน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/10/2023
33 66099648334 จ้างบำรุงรักษาระบบสายใยแก้วนำแสง สำหรับรับส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
34 66099603416 จ้างอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
35 66099626995 จ้างเช่าสถานที่สำหรับเตรียมจัดงาน Thailand Space Week 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
36 66099679757 จ้างเหมาจัดหาของที่ระลึก เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
37 66099600462 จ้างเหมาบริการจัดการพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดการนำส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่อวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
38 66099677760 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
39 66099674127 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ GALAXI ครั้งที่ 4/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
40 66099633883 ซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ สรุปผลและนำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023