Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
41 66099673023 เช่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/9/2023
42 E66090025148 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการข้อมูลดาวเทียม สทอภ. ประจำปี 2567 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/9/2023
43 66099602630 จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารรายจุด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/9/2023
44 66099593396 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงาน สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/9/2023
45 66099534509 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน สทอภ.ศูนย์ราชการ และบางเขน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/9/2023
46 66099131225 ซื้อเครื่องมือทดสอบเพื่อผลักดันงานวิจัยขั้นสูงสู่อุตสาหกรรมอวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/9/2023
47 66099584548 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/9/2023
48 M66090023869 เช่าสถานที่สำหรับเตรียมจัดงาน Thailand Space Week 2023 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/9/2023
49 66099554661 จ้างทำของที่ระลึก เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ดาวเทียม THEOS-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26/9/2023
50 66099535580 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จำนวน 5 เครื่อง ประจำปี 2567 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26/9/2023