Head GISDTDA

GISTDA จับมือ C.P. GROUP ลงพื้นที่บ้านสบขุ่น พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อสร้างความยั่งยืนภายใต้ “สบขุ่นโมเดล” จังหวัดน่าน

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564 GISTDA โดย กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP  ร่วมกับ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมมาภิบาล และสื่อสารองค์กร  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ C.P. GROUP ลงพื้นที่ ณ บ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   นายอรรถวิทย์  ยุทธยศ ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาความยั่งยืน กล่าวว่าพื้นที่โครงการสบขุ่นโมเดล มีพื้นที่กว่า 42,000 ไร่ การดำเนินงานมีการลองผิดลองถูก เกิดปัญหาล่าช้าไม่ตรงจุด ทาง C.P. GROUP เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการตัดสินใจการบริหารจัดการพื้นที่บ้านสบขุ่นให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร  และนำมาหารือเพื่อออกแบบกลไกการจัดการร่วมกัน

โดย GISTDA และ C.P. GROUP ได้หารือและวางแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบด้วย
- ด้านการจัดทำฐานข้อมูลรายแปลง 
- ด้านการบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่สูง 
- ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ความเหมาะสมของดินและพืช) 
- ด้านการเปรียบเทียบและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว
- ด้านการจัดการพื้นที่ไฟป่า (Hot spot)
- การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของบุคลากรในพื้นที่

ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าว GISTDA หวังว่า C.P. GROUP จะเห็นถึงความสำคัญของการนำข้อมูลในทุกมิติจากทุกภาคส่วนมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการในอนาคต และเกิดการขยายผลในพื้นที่ต่างๆ ของ C.P. GROUP ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

Admin 11/3/2564 0
Share :