Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมระบบ MODIS ของการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 10 มีนาคม 2564

ฝุ่น PM แม่ฮ่องสอน เชียงราย เข้มอีกวัน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 10 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 11.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด #แม่ฮ่องสอน และ #เชียงราย พบค่าคุณภาพอากาศ หรือ AQI อยู่ที่ 194 เท่ากัน ส่วน #เชียงใหม่ อยู่ที่ 108

สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร ประกอบกับปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงสถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ที่มีจำนวนจุดความร้อนสูงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับจุดความร้อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

GISTDA เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ระหว่างเวลา 06.00 – 15.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2564
โดยช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. พบความเปลี่ยนแปลงของค่าคุณอากาศอย่างชัดเจน (สีแดงเกือบเต็มพื้นที่) ในเขตพื้นที่จังหวัด #แม่ฮ่องสอน #เชียงใหม่ #เชียงราย
GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 10/3/2564 0
Share :