Head GISDTDA

GISTDA นำนวัตกรรม G-Rice ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 28 - 30  มิย 64 GISTDA นำทีมโดยกลุ่ม AIP ได้นำนวัตกรรม G-Rice ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 20 กลุ่ม วสช./แปลงใหญ่ข้าว ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมหาสารคาม (ข้าวอินทรีย์) โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กลุ่มที่ 12 วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมือง สมาชิก 47 ราย และ 13 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านเขียบ ต.ขามเรียงอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สมาชิก 40-60 ราย

(การลงพื้นที่ ในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. และมาตรการของจังหวัดมหาสารคาม ในการป้องกันการระบาดของโควิด-19)

Admin 29/6/2564 0
Share :