Head GISDTDA

GEOINFOTECH 2017

    เปิดแล้วสำหรับงาน GEOINFOTECH 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เป็นอีก 1 เวทีใหญ่ของการประชุมวิชาการระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนการ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  สำหรับการจัดงานในครั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สทอภ. เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมวิชาชีพ จำนวน 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเช่นเคย โดยไฮไลท์ของงาน GEOINFOTECH ปีนี้อยู่ที่แสดงปาฐกถาในหัวข้อ "การแก้ปัญหาที่ดินทั้งระบบของประเทศ", การเสวนา One Map กับการแก้ไขปัญหาที่ดินของประเทศ, การแข่งขันการประกวดโปรแกรมการประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และการนำเสนอบทความในส่วนของความก้าวหน้าและความสำเร็จด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงการแสดงนิทรรศการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน

Admin 10/2/2560 0
Share :