Head GISDTDA

จิสด้าผลักดันการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จ.ตราด

จิสด้าผลักดันการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จ.ตราด

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศากลางจังหวัดตราด จิสด้าจับมือร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงพื้นที่จังหวัดตราด จัดการประชุมกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนในระดับชุมชน อำเภอและจังหวัด “เพื่อพลักดันบทบาทของภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

   นายเชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการจิสด้า  นำทีมในการเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบบรูณาการ  เพื่อเป็นการยกระดับในการทำงานจากฐานข้อมูลของจังหวัดตราดและสร้างกลไกด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลของจิสด้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทางจังหวัดตราด
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเสนอประเด็นปัญหาได้แก่ การกัดเซาะพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง, การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล, การอนุรักษ์โลมา, คราบน้ำมันจะเรือประมง  เป็นต้น  ซึ่งทางจิสด้าพร้อมที่จะสนับข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานในการนำไปบริหารจัดการในพื้นที่ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้จากทางจิสด้าไปแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เพื่อสร้างให้จังหวัดตราดมีความมั่งคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติและการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

Admin 8/2/2560 0
Share :