Head GISDTDA

จิสด้า จับมือ ม.บูรพา ทำ MOU เน้นวิจัย พัฒนา สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

    3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรซึ่งกันและกัน
จิสด้าและ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีความเห็นร่วมกันในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจในการผนึกกำลังทางวิชาการและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างสูงสุด รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่นิสิตและบุคลากรทางด้านการวิจัย พัฒนา และการให้บริการทางวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนด้านวิศวกรรมและการออกแบบ เพื่อการผลิต การประกอบ การทดสอบ ด้าน Space/Aerospace
    อย่างไรก็ตาม การผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมถือเป็นอีก 1 บทบาทสำคัญที่จิสด้าจะต้องเร่งดำเนินการในโครงการด้าน Area Based Development อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจบนเส้นทาง East West Corridor สายล่าง, การกำหนดและบริหารพื้นที่การเกษตร (Zoning) พืชสวนและไม้ยืนต้น, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จากความร่วมมือดังกล่าว จิสด้าจะสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามแนวทางการดำเนินงานของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ต่อไป

Admin 3/2/2560 0
Share :