Head GISDTDA

การประยุกต์ใช้ LANDSAT เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิพื้นผิว

การประยุกต์ใช้ LANDSAT เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิพื้นผิว

          สทอภ. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลคลื่นความร้อน โดยแสดงเป็นอุณหภูมิพื้นผิว (Land surface  temperature) หน่วยเป็นองศาเซลเซียส เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวบริเวณพื้นที่ศึกษา และพื้นทีใกล้เคียงโดยรอบซึ่งมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน เช่น ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม พื้นทีเกษตรกรรม และแหล่งชุมชน เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึงผลจากการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินกับอุณหภูมิพื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงไป

          การตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิว โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 5 TM , BAND 6 (ความยาวคลื่น 10.44 -12.42 นาโนเมตร) มีรายละเอียดภาพ (Spatial resolution) ที่ 120 เมตร และข้อมูลจากดาวเทียม  LANDSAT 8 TIRS, Band 10 (ความยาวคลื่น 10.60 -11.19 นาโนเมตร) หรือช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน  (Thermal Infrared) ) มีรายละเอียดภาพ ที่ 100 เมตร ในลักษณะขอ้มูล level 1 ซึ่งผ่านกระบวนการปรับแก้ทาง  Radiometric และ Geometric Correction บนข้อมูล GeoTIFF Format

          ภาพอุณหภูมิพื้นผิวจากข้อมูลดาวเทียม  สามารถแสดงความแตกต่างของอุณหภูมิพื้นผิวดินที่อยู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินได้อย่างชัดเจน โดยพื้นที่ที่อยู่อาศัย แหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งมีพื้นผิวสิ่งปกคลุมเป็นคอนกรีต ไม้ สังกะสีและพื้นทีเปิดโล่ง รวมถึงพื้นที่เผาไหม้ในพื้นทีเกษตร จะมีค่าอุณหภูมิพื้นผิวดินค่อนข้างสูง ส่วนพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ และแหล่งน้ำ จะมีค่า อุณหภูมิพื้นผิวค่อนข้างต่ำ 

          นอกจากนี้ในการศึกษาอุณหภมิพื่นผิวดินบริเวณเขตเมืองกรุงเทพมหานครชั้นใน และพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ข้อมูลดาวเทียมต่างช่วงเวลาในช่วง 20 ปีพบว่าค่าอณุหภูมิพื้นผิวสูงขึ้นเฉลี่ย 2 องศาเซลเซียส จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ส่วนใหญ่เดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และหลังจากการขยายตัวของเมืองกรุงเทพมหานครชั้นในที่มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และสิ่งปลูกสร้าง โดยเมื่อนำข้อมูลจากดาวเทียมมาเปรียบเทียบกับค่าอุณหภูมิของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า ค่าอุณหภูมิมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

36-1.jpg

 

 

ตัวอย่างภาพการศึกษาอุณหภูมิพื้นผิว (Land Surface Temperature)

37-1.jpg

 

 

การศึกษาอุณหภูมิพื้นผิวดินบริเวณเขตเมืองกรุงเทพมหานครชั้นใน และพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากดาวเทียมต่างช่วงเวลาในช่วง 20 ปี

37-2.jpg

          แผนที่อุณหภูมิพื้นผิวดิน (Land SurfaceTemperature) จากข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8  ระบบ TIRS, band 10 บันทึกภาพเมือ่วันที่ 14 กันยายน 2557 และข้อมูลซ้อนทับกับ ภาพสีผสมธรรมชาติ  ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต, บันทึกภาพวันที่ 10 ตุลาคม 2556

 

Admin 28/7/2558 0
Share :