Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำข้อมูลแผนที่ฐาน (Base Map) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 เลขที่โครงการ : 64027021645 ระหว่างวันที่ 5 - 10 ก.พ. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
Admin 5/2/2564 901 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง