Head GISDTDA

การพัฒนาระบบบริหารการใช้งานสถานีภาคพื้นดิน (Ground Intelligent Network System: GINs)

นอกจากทีมวิศวกรจะมีการพัฒนาประกอบและทดสอบดาวเทียมเล็ก THEOS-2 SmallSAT แล้ว ทีมวิศวกรก็จะต้องมีการพัฒนาระบบบริหารการใช้งานสถานีภาคพื้นดิน  (Ground Intelligent Network System: GINs) เพื่อพร้อมกับการใช้งานในภารกิจของดาวเทียม ด้วย

ระบบบริหารการใช้งานสถานีภาคพื้นดิน  หรือ GINs  ระบบนี้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ในการให้บริการของจานสายอากาศ ภายใต้โครงการ THEOS-2  ซึ่งได้แก่ จานสายอากาศภาครับและส่งสัญญาณดาวเทียม (S-band) , จานรับสัญญาณภาพถ่ายดาวเทียม (X-Band)  โดยสามารถกำหนด Priority ของการขอใช้งาน จานรับสัญญาณกับดาวเทียมในหลายภารกิจพร้อม ๆ กัน

โดยระบบ GINs พัฒนาขึ้นมารองรับการปฏิบัติการของดาวเทียม THEOS, THEOS-2 MainSAT, THEOS-2 SmallSAT รวมทั้งดาวเทียมอื่นๆ ภายใต้การรับสัญญาณของ GISTDA ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ระบบ GINs มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 70% 

ขอขอบคุณข้อมูล
ทีมวิศวกร
การบริหารจัดการวางแผนการออกแบบ  และการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ดาวเทียมส่วนภาคพื้นดิน (Ground Segment)

TAG: THEOS-2
Admin 25/8/2564 2871 6
Share :