Head GISDTDA

GISTDA ร่วมหารือกับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศในการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่  11 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา GISTDA นำโดย ดร.ศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ และ ทีมเจ้าหน้าที่ AIP ได้เข้าร่วมหารือกับทีม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ซึ่ง GISTDAได้นำเสนอแนวทางการจัดทำโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศในการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นซึ่งครอบคลุม 30 โรงพัก โดยใช้ feature ระบบ iZA ที่ GISTDA ได้พัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบ และได้เก็บ ข้อมูลความต้องการด้านต่างๆ จากการประชุม เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบฯ ให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการผู้ใช้งานต่อไป

Admin 11/11/2563 0
Share :