Head GISDTDA

จิสด้าร่วมกับจังหวัดระยอง ระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ AIP (Actionable Intelligence Policy)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  ณ สำนักงานจังหวัดระยอง  จิสด้าร่วมกับจังหวัดระยอง ระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ AIP (Actionable Intelligence Policy) และระบบบริหารการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) เพื่อการได้มาซึ่งข้อคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยปฏิบัติ ที่ครอบคลุมครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น บริหารจัดการน้ำ / เกษตรกรรม / สิ่งแวดล้อม / ขยะมลพิษ / รักษาชายฝั่งทะเล / คุณภาพชีวิต / ความยากจน / เศรษฐกิจ อันนำไปสู่การนำทั้งหมดเข้าสู่ AIP เพื่อให้เป็นนโยบายที่ปฏิบัติได้จริงอย่างชาญฉลาดและแม่นยำ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

ทั้งนี้ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า ได้เล่าถึงความสำคัญในการสร้าง AIP ให้กับจังหวัดระยองอันเป็นพื้นที่ต้นแบบ ของทั้งสามจังหวัดในพื้นที่ Eastern Economic Corridor หรือ EEC อันจะนำไปสู่การช่วยสนับสนุนการกำหนดนโยบายในการแก้ปัญหา บริหารจัดการ และเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการบนพื้นฐานของนวัตกรรมใหม่อย่าง AIP อันนำไปสู่การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริงอย่างอัจฉริยะของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น

Admin 19/3/2563 0
Share :