Head GISDTDA

คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภาเข้าเยี่ยมชมภารกิจในการดำเนินงานในพื้นที่ EEC ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เข้าเยี่ยมการเผยแพร่ข้อมูลบทบาทของ สทอภ. ในการดำเนินงานในพื้นที่ EEC โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการบรรยายเกี่ยวกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC โดยเฉพาะด้านเขตขวัตกรรม (EECi) และเขตนวัตกรรมดิจิตัล (EECd) ซึ่งทาง สทอภ. ให้การสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมชั้นสูง เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Innovation Platform และ Smart Community เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ EECi อย่างยั่งยืน อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบินและอวกาศโดยเฉพาะ อีกทั้งรองรับการเกิดขึ้นของนวัตกรรม และบูรณาการ ในการนำข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทย อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้มั่นคง อีกทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรม การบินและอวกาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานด้าน Aerospace AS9100D อีกทั้งเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้จัดตั้งศูนย์ประกอบทดสอบดาวเทียมเพื่อพัฒนาศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมอวกาศด้านการผลิต เพื่อจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและผลักดันให้เกิดการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC อีกทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศต่อไปในอนาคต

Admin 4/3/2563 0
Share :