Head GISDTDA

Gistda AIP และมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ จัดทำฐานข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ด้วย QR Code ไปยังแปลงเพาะปลูกและแหล่งผลิต และตรวจสอบมาตรฐานการเพาะปลูกและการผลิต

     ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 Gistda และมูลนิธิชัยพัฒนา โดยสำนักสารสนเทศ ลงพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จัดทำฐานข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ไปยังแปลงเพาะปลูก แหล่งผลิตและตรวจสอบมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

      ผลิตภัณฑ์ที่จะดำเนินการประกอบด้วย ข้าวทรัพย์ปัน สายพันธุ์พิษณุโลก 80 ของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตข้าว GAP ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 14 ราย ผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP และ ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดย ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการเพาะปลูก ข้อมูลกิจกรรมระหว่างการเพาะปลูก มาตรฐานการเพาะปลูก และผลผลิต ผ่านระบบ GMIS เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับผ่านการสแกน QR Code ที่ติดบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและเพิ่มคุณค่าและมูลค่า (Values) ให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งขึ้น โดยระบบตรวจสอบย้อนกลับผ่านการสแกน QR Code อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาและจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยจะนำร่องในผลิตภัณฑ์ของตราทรัพย์ปัน เป็นอันดับแรก

Admin 7/12/2561 0
Share :