Head GISDTDA

การติดตามผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตร

 GISTDA ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศการบริการแผนที่และฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2557 ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยมี นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโครงการฯ

     พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี มีการจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงในการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายแปลง โดยแบ่งเป็น 6 อำเภอได้แก่ อ.เมือง อ.ลำลูกกา อ.ลาดหลุมแก้ว อ.ธัญบุรี อ.หนองเสือ และ อ.สามโคก เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความถูกต้องในการกำหนดแปลงของพื้นที่ต่างๆ และนำข้อมูลบันทึกลงระบบ GIS Agro ทำให้ผู้ดูแลระบบของชุมชนสามารถเข้าไปใช้ข้อมูล หรือตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ได้ง่ายและสะดวกขึ้น อีกทั้งผู้ดูแลระบบสามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดของแปลงที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โดยระบุชื่อ ที่อยู่ จำนวน/ขนาดแปลง พันธุ์ข้าวที่ปลูก วันปลูก/วันเก็บเกี่ยว ผลผลิต/จำนวนที่ได้ หลังจากได้ข้อมูลครบถ้วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหาและนำข้อมูลไปใช้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการรับสิทธิต่างๆ ของเกษตรกร เช่น การประกันราคาข้าว การจ่ายค่าชดเชยจากอุทกภัย เป็นต้น

     อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ดังกล่าว สามารถต่อยอดในการดำเนินงานให้หน่วยงานหรือเกษตรกรในระดับพื้นที่สามารถเข้าใช้ข้อมูลจากระบบ GIS Agro ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรทำการเกษตรได้ประสบผลสำเร็จตรงความต้องการของตลาด ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นเพื่อเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอย่างยั่งยืน

Admin 21/8/2557 0
Share :