Head GISDTDA

การเคหะแห่งชาติ จับมือ GISTDA ผนึกกำลังรองรับการขยายตัวของตัวเมือง

15 สิงหาคม 2557 ณ การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เพื่อร่วมกันดำเนิน “โครงการศึกษาลักษณะการขยายเมืองใน 26 จังหวัด หลักของประเทศไทยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ” ในการวางแผนรองรับการขยายตัวของตัวเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความแออัดของที่อยู่อาศัย สังคม การจราจร และมลพิษที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างบูรณาการทุกระบบ เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยจะต้องคำนึงถึงการรับมือกับปัญหาความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

โดย GISTDA ยินดีสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อมอบให้การเคหะแห่งชาติ นำไปวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาความเป็นอยู่และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย

โครงการศึกษาลักษณะการขยายเมืองใน 26 จังหวัดหลักของประเทศไทยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือช่วยกันพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

Admin 15/8/2557 0
Share :