Head GISDTDA

GISTDA ผนึกกำลังบูรณาการจังหวัดด้วย “ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด”

GISTDA ผนึกกำลังบูรณาการจังหวัดด้วย “ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด”

          GISTDA ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย สตูลและสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด” ให้กับสำนักงานจังหวัด และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการทรัพยากรของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 9 - 15 กันยายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ,รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะ GISTDA

         โดยการจัดอบบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด” มีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิเช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด ,กรมชลประทาน ,กรมประมง ,กรมป่าไม้ ,สาธารณสุขจังหวัด , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,อุตสาหกรรม ,สำนักงานสถิติ เป็นต้น ซึ่งเป็นการอบรมโดยให้ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน และกระบวนการในการเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ,การนำเข้าข้อมูล ,การวิเคราะห์ผล ,การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

         อย่างไรก็ตาม จาการอบรมครั้งนี้ ทำให้หน่วยงานในจังหวัดสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบบรมไปใช้เพื่อบริหารการจัดการให้เกิดประโยชน์ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบภูมิสารสนเทศโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในการจัดทำข้อมูล เช่น พื้นที่บริการสาธารณสุขชุมชน พื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น และยังสามารถวิเคราะห์ผลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของจังหวัดได้อีกด้วย

Admin 19/9/2557 0
Share :