Head GISDTDA

Director General แห่งกระทรวงเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและพลังงาน (BMWi) สหพันธรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ. โดย ดร. เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อน Director General แห่งกระทรวงเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและพลังงาน (BMWi) สหพันธรัฐเยอรมัน และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพื่อเยี่ยมชมกิจการด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทย โดยคณะ ฯ เข้ารับฟังการปฎิบัติการดาวเทียมแบบองค์รวม และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศของ สทอภ. อีกด้วย

Admin 5/10/2559 0
Share :