Head GISDTDA

ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่

3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น.// ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่ ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Admin 3/10/2559 0
Share :