Head GISDTDA

GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามและจัดการโครงการ GMIS ในการเก็บข้อมูลกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 GISTDA และ มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม และบริหาร จัดการโครงการ GMIS ในการจัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน และ จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศบ่อน้ำพระราชทาน ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณปรับปรุงสระน้ำเพื่อประโยชน์แก่ราษฎร ในพื้นที่ อ.ศีขรภูมิ และ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำในโครงการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยข้อมูลที่ได้จัดทำในครั้งนี้ จะใช้เป็นฐานข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับระบบ GMIS ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในการติดตามและบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การจัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ในครั้งนี้ มี เกษตรกรจาก 3 กลุ่มมาร่วมจัดทำทะเบียน เกษตรกร ประกอบด้วย
1. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านหนองไผ่ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จำนวน สมาชิก 62 คน
2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกุง ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ จำนวน สมาชิก 17 คน
2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านขอนแก่น ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ จำนวน สมาชิก 28 คน

Admin 26/9/2559 0
Share :