Head GISDTDA

ม.เกษตร และ GISTDA ร่วมมือพัฒนา “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”สู่การศึกษา วิจัย พัฒนาทุกมิติของสังคม

 17 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วยหลักการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน \

     ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง GISTDA และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้ว่า“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ GISTDA ได้มีความร่วมมือพัฒนาโครงการและร่วมวิจัยกันมายาวนาน อาทิ โครงการพัฒนาแบบจำลองและระบบประมวลผลเพื่อการหาพื้นที่เสี่ยงสภาวะแห้งแล้งแบบอัตโนมัติ (Automatic Drought Model script), การศึกษาแบบจำลองอุปสงค์อุปทานข้าว โครงสร้างต้นทุน และมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการการพัฒนาแบบจำลองเชิงพลวัตอุปสงค์และอุปทานข้าว โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกล ซึ่งจากการดำเนินโครงการเหล่านี้ ทำให้เกิดแนวคิดในการร่วมกันพัฒนาและต่อยอดข้อมูลภูมิสารสนเทศของ GISTDA จากดาวเทียมไทยโชต และดาวเทียมอื่นที่ GISTDA รับสัญญาณ เพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ ด้านการเกษตร ด้านป่าไม้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านประมง ด้านทะเล และชายฝั่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณะและภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนนิสิต สามารถนำข้อมูลภูมิสารสนเทศใช้ในการเรียนการสอน วิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างแท้จริง

     การลงนามแสดงเจตจำนงครั้งนี้ นอกจากความร่วมมือด้านการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้การปฏิบัติงานในภาคพื้นดิน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อสนับสนุนและนำประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มีความเชื่อมโยงในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตร ด้านทะเล และชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น     ดร.อานนท์ กล่าวทิ้งท้าย

Admin 17/7/2559 0
Share :