Head GISDTDA

ปฐมนิเทศนิสิต SCGI รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร GISTDA ร่วมแสดงยินดีกับนิสิตใหม่หลักสูตร SCGI  Master Program รุ่น 5 ทั้ง 10 คน ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการฯ GISTDA ร่วมด้วย นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้  รวมทั้ง คณบดี และคณาจารย์จากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา ชลบุรี
ซึ่งทั้ง 10 คนได้เข้าร่วมปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ด้วย 
โดยกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต SCGI รุ่นที่ 5 ครั้งนี้ นอกจากนิสิตจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเตรียมตัวในการศึกษาแล้วยังได้รับความรู้ แนวคิด และแนวทางในการทำงานวิจัยเบื้องต้น รวมทั้งการเตรียมตัวและประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการศึกษาในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ประเทศจีน จากนิสิตรุ่นพี่ที่ร่วมให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันผ่านเวทีการเสวนา นอกจากนี้ นิสิตมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของจิสด้าในพื้นที่ Space Krenovation Park (SKP) เป็นพิเศษในช่วงท้ายของกิจกรรมการปฐมนิเทศ เพื่อเรียนรู้งานวิจัยขั้นสูงและวิทยาการด้านอวกาศสมัยใหม่เพิ่มเติมด้วย สำหรับหลักสูตร  SCGI Master Program นั้น GISTDA ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ประสานความร่วมมือทั้งสถาบันการศึกษาของประเทศจีน (มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น) และ สถาบันการศึกษาของไทย (มหาวิทยาลัยบูรพา) เพื่อพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูงด้าน               ภูมิสารสนสนเทศของประเทศไทย โดยนิสิตจะสามารถนำความรู้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วไปปรับใช้                          ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานของตนได้ในอนาคต

phasaphong.tha 23/6/2565 0
Share :