Head GISDTDA

GISTDA เดินหน้าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพัฒนาหลักสูตรรูปแบบ Credit Bank ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565

GISTDA นำโดยผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ นางสาวปราณปริยา วงค์ษา และคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกัน ตลอดจนวางแผนในการทำ MOU ร่วมกันในอนาคต และเดินทางเข้าร่วมประชุมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตรูปแบบ Credit bank ด้านการจัดการภัยพิบัติ การจัดการพื้นที่เกษตรด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) นอกจากนี้ยังหารือแผนงานพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายพันธมิตรเอกชนในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อผลักดันหลักสูตร Life Long Learning (LLL) ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยถือเป็นการติดตามการดำเนินงานหลังจากที่ GISTDA และ มรอ. ได้ลงนามใน MOU ร่วมกันเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

phasaphong.tha 5/7/2565 308 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top