Head GISDTDA

GISTDA Space Camp ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565  ภายใต้ concept "Play&Learn" สร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชนไทย ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคฯ (จิสด้าส่วนหน้า) ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 49 คน

โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วม GISTDA Space Camp #6 (รอบที่ 3) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2565 จำนวน 1 คน ได้แก่ นายภคพล ชูช่วย (น้องฟาร์ม) จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ผอ.ปราณปริยา วงค์ษา (ผอ.สคร.) ให้เกียรติกล่าวสรุปการจัดกิจกรรมฯ ร่วมถึง มอบแนวคิด ต่างๆ ในหัวข้อ "เพราะอวกาศ คือ โอกาส" ให้เยาวชนเกิดความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษา และท้ายที่สุดเพื่อนำไปสู่การฝึกฝนและแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักการ STEM ร่วมกับการสร้างรากฐานของนักเทคโนโลยีอวกาศรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศไทย ตลอดจนสร้างโอกาสในการร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA ต่อไปอีกด้วย

luckyka.tia 7/8/2565 0
Share :