Head GISDTDA

GISTDA เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณร่วมงานสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

3 ตุลาคม 2565  GISTDA นำโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณร่วมงานสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี “20 ปี พม. เสริมพลัง  สร้างโอกาส  พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ซึ่งงานนี้ได้จัดตรงกับ “วันที่อยู่อาศัยโลก” (World Habitat Day 2022) โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. กล่าวเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์  ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. กรุงเทพฯ
.
UN – HABITAT หรือ “โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ” กำหนดให้วันที่อยู่อาศัยโลก เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปี เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ  ในโลกให้ความสำคัญกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของประชากรทุกคนบนโลก โดยในปีนี้วันที่อยู่อาศัยโลกตรงกับวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ซึ่งในส่วนของ GISTDA ที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติและสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำมาประยุกต์ใช้มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลภัยพิบัติ ข้อมูลเมืองชุมชน และข้อมูลการใช้ที่ดิน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะฯ จึงได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยประเภทหน่วยงานจากกระทรวง พม. ในครั้งนี้

Nattakarn Sirirat 3/10/2565 0
Share :